සජීවී සාප්පු සවාරි වේදිකාව: ඊ-වාණිජ්‍යය සහ සිල්ලර වෙළඳාම සඳහා වර්ධන විෂය පථය පුළුල් කිරීම?

inShop අතථ්‍ය සාප්පු සවාරි ද්වාරය ඊ-වාණිජ්‍යය, සන්නාම සහ ව්‍යාපාර හිමිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන බාධාවකින් තොරව සජීවීව ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සහ සාප්පු යන්නන්ට නිවැරදි තොරතුරු සහ පුද්ගල අථත්‍ය සාප්පු සවාරි අත්දැකීමක් ලබා දීමට අවස්ථාව ලබා දෙන අතර එමඟින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාකූලත්වය සමනය කර ඉක්මන්